Privacybeleid

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van Fresh4Pets door een online contactformulier in te en daarvoor tevens de toestemming te geven (via opt-in/aanvinken onderaan een formulier). Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden deze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Enkel het personeel van Fresh4Pets heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens.

Fresh4Pets behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan Fresh4Pets bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Fresh4Pets kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Fresh4Pets aangeboden diensten. Uw persoonlijke informatie blijft echter steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

E-mailadressen kunnen ook gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van nieuws, tips en weetjes of promoties, dit via nieuwsbrieven. Ook kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een uitschrijven-optie onderaan de nieuwsbrieven.

Verder worden contactgegevens gebruikt voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en om u te kunnen contacteren of informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Fresh4Pets verwerkt enkel de contactgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) die nodig zijn om u te contacteren, te informeren of om onze diensten te kunnen verschaffen.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij Fresh4Pets en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan Fresh4Pets.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan u  dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.

U dient Fresh4Pets dan ook onverwijld op de hoogte te houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer of andere gegevens.